صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید کرباسچی

شورای سیاست گذاری: محمدعلی ملایی، امید قالیباف، آرمان خالقی، هوشیار فقیهی،

شهریار شفیعی، شهریار آل شیخ

سردبیر: سعیده نبی زاده

دبیر تحریریه: ایمان چگینی

مدیر اجرایی: آفرین صائمی

توسعه بازار و تبلیغات: سعید بزرگمهر، محمد حسین جواهرپور

طراحی و صفحه آرایی: محسن اسدی